genealogia
danjo Heki Danjo Masatsugu (1443-1502)
(fondatore della scuola)

Yoshida Izumo-no-kami Shigetaka (1462 - 1543)
Yoshida Shigemasa (1484 - 1569)
Yoshida Shigetsuna (1554 - 1582)
Yoshida Shigetaka (1508 - 1585)


(Yoshida) Issuiken Insai (1561-1638)
(Insai Ha - Maestro del 1° Shogun Tokugawa 1600 -)

Yoshida Gohei Sadakatsu
Yoshida Kakubei Yoshitaka
Yoshida Kakuseiken Gennojyou Inkei
Tokuyama Jihei Katsutoshi (1774)
Tokuyama Bunemon Toyokatsu (1790)
Tokuyama Bunemon Toyoharu (1845)
Tokuyama Bunnosuke Toyonobu (1795 - 1845)
Tokuyama Bunemon Takanori (1898)

Tokuyama Sekio Tokuyama Katsuyata naooki
  Tokuyama Bonnosuke sakae
   

genshiro

 

kyudo attrezzatura organizzazione in italia istruttori in italia storia dei maestri eventi contact home page